Anläggningsskötarutbildning Brandlarm

Anläggningsskötarutbildning Brandlarm

Denna utbildningen riktar sig mot de personer som är anläggningsskötare på brandlarmanläggningar. Enlig regelverket SBF110 ska varje anläggningsskötare ha genomgått denna utbildning enligt Bilaga D. Den ska omfatta minst 7 lektionstimmar om 45 minuter och den bör uppdateras vart femte år för att anläggningsskötarens kunskapsnivå upprätthålls.

Krav på kunskap och kännedom

Anläggningsskötaren får kännedom om detta:
a) allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
b) krav och regelverk för anläggningen.

Anläggningsskötaren får teoretisk och praktisk kunskap om

a) anläggningens funktioner
b) funktion och skötsel av ingående komponenter
c) omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder
d) anläggningens omfattning
e) verksamheten i lokalerna som omfattas av anläggningen
f) säkerhetsföreskrifterna och övrigt brandskydd för lokalerna som omfattas av anläggningen
g) att motverka onödiga larm enligt Bilaga G
h) riskbedömningar som gör att förändringar måste göras i anläggningen.

Kontakta oss

Huvudkontor Nässjö
Höregatan 9
571 34 Nässjö

0380-779 11
info@brandservice.se

Visa alla kontor

Behörig anläggarfirma brandlarm