Skyltar

INFORMATION OM SKYLTAR

 

 

Information om skyltar

 

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder.
Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål.
De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.
Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt. Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

Informationen är hämtat från “AFS 2008:13 – Skyltar & Signaler. ” För mer information besök av.se

Skyltar

Förbudsskylt
Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara.Varningsskylt
Skylt som varnar för en risk eller fara.Påbudsskylt
Skylt som påbjuder ett visst beteende.Nödskylt
Skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning.

Brandredskapsskylt
Skylt som anger placering av utrustning för brandbekämpning.

Tilläggsskylt
Skylt som används tillsammans med en skylt och lämnar kompletterande information.
Ljussignal och genomlyst skylt: Signal eller skylt, med ljus som sänds ut genom en anordning som är gjord av transparent eller genomlyst material. Den ska vara upplyst från in- eller baksidan så att den ger intryck av en lysande yta.

LÄSAVSTÅND

från vilket avstånd ska jag kunna läsa en skylt?

 

Godkända skyltar

Alla våra skyltar uppfyller de krav, riktlinjer och regler som Arbetsmiljöverket och Boverkets Byggregler kräver, Läs gärna mer om detta på www.av.se och www.boverket.se.

Våra efterlysande skyltar finns att få i två olika efterlysande effekter där båda uppfyller kraven enligt den tyska DIN-Normen 67 510. Skillnaden mellan en DIN- och MEGA efterlysande skylt är att MEGA-skylten laddas upp fortare, lyser starkare och längre.

Läsavstånd

Detta är enbart rekommendationer på hur ni kan beräkna läsavståndet på er skylt eller armatur. Observera att skyltens och armaturens synbarhet påverkas av miljön runtomkring. En skylt i en stor lagerlokal eller i en smal hotellkorridor upplevs helt olika och därmed påverkas även läsavståndet! Piktogrammets höjd (symbol + ytan ovanför och nedanför) avgör vilket läsavstånd armaturen eller skylten är godkänd för, förutsatt att skyltens bredd är större än höjden samt att skylten är utformad enligt AFS 2008:13.

Minsta piktogramhöjd som accepteras för en armatur är 10cm. I varuhus och större butiker bör piktogramhöjden vara minst 20cm.

Exempel:
En genomlyst skylt som har 10cm högt piktogram ger 20 meters läsavstånd.
En extern belyst skylt som har 10cm högt piktogram ger 10 meters läsavstånd.

Informationen är hämtat från “Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning”. För mer information besök www.fsn.nu

Kontakta oss

Huvudkontor Nässjö
Höregatan 9
571 34 Nässjö

0380-779 11
info@brandservice.se

Visa alla kontor

Behörig anläggarfirma brandlarm